Feeds:
Postitused
Kommentaarid

Archive for 22. märts 2011

Olen osalenud mõnes rühmatöös, kus õppijad ei ole töö tegemiseajal viibinud samas ruumis. Analüüsi jaoks osutus valituks viimane positiivne kogemus ehk uue mp3 puudutava e-kursuse loomine

1) …mitu liiget oli rühmas ja kuidas rühm kokku sai (mida oleks tulnud teha teisiti?)

Rühmas osales 4 liiget.  Suure osatööst jõudis kolmene seltskond ära teha ja üsna lõpu eel liitus 4 liige. Rühma panime kokku ja tööd alustasime samal päeval, kui loengus ülesanne anti. Kindlasti oli rühma kokkusaamisel oma osa sellel, et tundsime üksteist juba varem ja meid sidusid ühised kogemused ja vajadus kursuse järgi.

Põhi osa tööst viidi läbi Google Docs’is, kuhu sai kirja tulevase kursuse kondikava, viited materjalidele, ideed ja mõtted.

2) …millised raskused ilmnesid rühmatööd tehes

Suuri raskusi rühmatööl ei olnud – ülesanded said kiirelt jagatud.
a) seoses tehtava ülesande mõistmisega (mida oleks tulnud teha teisiti?) – kuna osal rühmast oli varasem kogemus sarnase kursuse loomisel, siis läks kõik väga hästi. Rühmaliikmete tugi üksteisele oli hea.
b) seoses rühmaliikmete vahel ülesannete jagamisega (mida oleks tulnud teha teisiti?)

Väike erinevus oli materjalide loomisel. Erinevus tuli harjumustest ja vajadustest- kolm liiget olid üldhariduskoolist ja üks kõrgkoolist. Nii oli ka lähenemine materjalile veidi erinev.

3) Loe teiste kursusel osalejate kogemusi ja tee oma blogis üldistus, millised tegurid on olulised, et kujuneks jagatud arusaamine rühmas

rühma liikmed peavad üksteist tundma ja usaldama, siis toimib koostöö rühmas hästi ka reaalselt kokku saamata. Väga suurt ülesannet ei saa seega võtta rühm, kus puuduvad sidemed ja alles harjutakse koos tööd tegema ja õpitakse üsteist tundma

4) Milline on õpikeskkonna valiku ja selle funktsionaalsuste roll rühmas jagatud arusaamise kujunemisel?

Oluline on, et valitud keskkond võimaldab kõigile võrdse ligipääsu ja toimetamise võimaluse. Ei tohiks olla liiga keeruline. Lisaks peaks leidma võimaluse suhelda – on selleks siis Skype email, polegi oluline. Peamine, et keegi infost ilma ei jää

Link ülesandele

Advertisements

Read Full Post »

Selle nädala ülesanne on võtnud palju aega – ilmselgelt valitses heade ideede puudus, ka ei jõudnud piisavalt kiiresti lugemismaterjali läbi vaadata. Probleemõppega peavad õpetajad rohkem tegelema hakkama tänu uuele õppekavale, milles on suur rõhk just õpilaste enda aktiivsusel probleemide lahendamisel.

9.klassi keemia puudutab põgusalt ka toitaineid ja toitumist.

probleemi määratlemine, uurimisküsimuste sõnastamine, hüpoteeside püstitamine, uuringu planeerimine, uuringu läbiviimine, tulemuste analüüs ja tõlgendamine ning järelduste esitamine.

1.Probleemi määratlemine

9.klassi keemia puudutab põgusalt ka toitaineid ja toitumist. Arutletakse toitainetest saadava energia üle ja ka selle kulutamiseks tehtava töö hulga üle. Poisid  kaebavad sageli, et peale lõunasööki jääb koolis kõht tühjaks.

2. Uurimisküsimuste sõnastamine

Kui suure hulga energiat saab koolilõunast?

3. Hüpoteeside püstitamine

Koolilõunast saadav energiahulk ei vasta 9. klassi õpilase vajadustele.

4. Uuringu planeerimine

Uuringut alustades lepitakse kokku, millisel nädalapäeval uuring läbi viiakse. Tehakse valmis toitumispäevik, mida kahel uurimispäeval täidetakse.

5. Läbiviimine

Esmalt uuritakse erinevatest allikatest,nt portaalidest toitumine.ee või ampser.ee, kui suur peab olema 9 klassi õpilase toiduga saadav energia hulk.

Seejärel arvutatakse, kui suur osakaal on sellest lõunasöögil

Nüüd valitakse kahe päeva menüü kooli sööklas. Märgitakse üles toidud ja nende kogused.

Samuti märgitakse toitumispäevikutesse nendel päevadel kodus söödud toit.

Toitude toitainelise koostise kindlaks tegemiseks kasutatakse erinevaid andmebaase

nt Toidu koostise andmebaas, ampser

6.Tulemuste analüüs ja tõlgendamine

Andmed sisestatakse toitumisprogrammi TAI toidupäevikusse ja lastakse analüüsida päevane energiahulk toidukordade kaupa. Saadud andmeid võrreldakse toitumissoovitustega.  Saadud andmetele tuginedes analüüsitakse lõunasöögi osa päevases toitumises.

7. Järelduste esitlemine

Järelduste esitlemiseks kasutatakse GoogleDocs’i vahendeid – diagramme, esitlust. Tulemused jagatakse rühmaliikmetega

Lisaks lugemismaterjalile sain abi ka sellest artiklist

Read Full Post »

Selle nädala ülesanne on olnud huvitav ja kooli kontekstis väga vajalik. Esimest korda puutusin graafiliste teadmiste/mõistete organiseerimisvahendtega kokku pea 6 aastat tagasi, hiljem digitiigri koolitusi tehes ja ise uurides ning programme katsetades. Iga Korraga tuleb tarkust juurde ja sel korral oli uueks  teemaks järelduskaart.

Alustan lihtsamast ehk ideekaardist ( nimetatakse ka  meelekaardid, teemakaardid) Mälukaart on minu jaoks täiesti võõras nimetus ja seostub ennekõike tehnikas kasutatava andmekandjaga.

Ideekaarti (mind map) kasutatakse ideede, mõtete, ülesannete jms esitlemiseks. Kesksel kohal on võtmesõna või mõiste. Ei ole väga range ülesehitusega.

Tehnilisi vahendeid nende loomiseks on palju. Siin on üks nimekiri nendest.

Õpilastele olen õpetanud Mind42.com’i – tegu on lihtsa veebipõhise vahendiga, mille plussiks on piltide otsimise võimalus lehelt lahkumata. Samuti saab koostada kaarte koostöös. Üks näide

Mõistekaart (concept map) – selle abil esitletakse mõisteid ja nende vahelisi seoseseid . Mõistete ja nende vahel olevad seosed võivad moodustada lause.

Väga võimekas programm mõistekaartide koostamiseks on Cmap Tools. See oli programm, millega ma esimesed mõtted kaardistasin. Lihtsama saab koostada Inspiration tarkvara veebipõhise lisaga

Poolik näide hapete teemal Spicynodes keskkonnas

Järelduskaart (consequence map) on järelduste, probleemide lahenduste, trendide jms koostamiseks.

Näide on koostatud Bubble.us keskkonnas

Ülevaatlik nimekiri võimaliku tarkvaraga siin (osa on ka oma loomuliku lõpu leidnud)

Hea ülevaate koolis kasutamise kohta on teinud Urve ja Anne

Veel minu lemmikuid

Text2mindmap – mõnusalt lihtne ja kiire

Mindomo.com – keerukam, lubab rohkem seoseid välja tuua. Sobib ka mõttekaardi loomiseks, väga hea meedia sh video ja audio otsimise ja lisamise võimalus

Mindmeister

Gliffy

Read Full Post »